تولید مدار منطقی با استفاده از نوعی قارچ و نانوذرات مغناطیسی مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 تولید مدار منطقی با استفاده از نوعی قارچ و نانوذرات مغناطیسی تولید مدار منطقی با استفاده از نوعی قارچ و نانوذرات مغناطیسی رتبه:5.0

تولید مدار منطقی با استفاده از نوعی قارچ و نانوذرات مغناطیسی